:  Chroicocephalus ridibundus
0 :  Chroicocephalus ridibundus  ( | )