:  Tetrastes bonasia
0 :  Tetrastes bonasia  ( | )